Trenca 3 pics 2017

Nom: JOANNA REDONDO BOADA
Dorsal: 235
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
Prova no finalitzada