Trenca 3 pics 2016

Nom: SERGI SERRA RAMONET
Dorsal: 336
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada