Trenca 3 pics 2016

Nom: JORDI PUIGNERO PUJOL
Dorsal: 317
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. PRATS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada