Trenca 3 pics 2016

Nom: GEMMA NAVARRO
Dorsal: 307
Sexe: Dona
Entitat: CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada