Trenca 3 pics 2016

Nom: PEP GARCIA (PEPILLO)
Dorsal: 300
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada